Inyumba iya Vhanyiha

Inyumba iya Vhanyiha

Tukukalibisya mu nyumba iya Vhanyiha!

Umu muli amakalaata ni vintu ivwa kutejeelezya ni vwa kulolesya. Muli amakalaata aga kuvhaazya avhantu vhonti, muli uvhusimbe uvhwa kutejeelezya ni kanda izya kulolesya iviholanyo. Vwonti ivwo vili mu njango iya Shinyiha! Vikuleeta uluseshelo nkaani! Inga uli na limo ilya kutwavwa tukulaavha utuvhuuzye.

Tukusalifwa nkaani!